Referencie

Vynikajúce prednášky autora sa významne podpísali pod moje rozhodnutie ďalej študovať problematiku elektroenergetiky a elektrického svetla, ktoré sa stali mojimi celoživotnými láskami. Poznal som len málo pedagógov s takou schopnosťou vtiahnuť študenta do fantastickej hry s názvom vzdelávanie.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.,
Katedra elektroenergetiky FEI STU, Bratislava

Ak má niekto odpovedať na otázku: Ako má vzdelávanie vyzerať, toto právo by som priznal Ing. Štefanovi Švarcovi, PhD. Jeho pracovné kompetencie sú vzácnou syntézou pedagogickej praxe a pedagogickej teórie.
Ako dlhoročný pracovník a riaditeľ inštitúcie pre ďalšie vzdelávanie učiteľov som mal možnosť vidieť, počuť, ale i poskytnúť priestor kolegovi Švarcovi, šíriť jeho pedagogické skúsenosti a poznatky. Referencie o ich úrovni a ohlase sú vzácne zachované v archívnych materiáloch Krajského pedagogického ústavu a Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, ale hlavne vo vedomí pedagogickej verejnosti.
Bol pravidelným aktívnym účastníkom Fóra pedagogiky, kde sa s jeho prácou a jej výsledkami oboznámila široká pedagogická i nepedagogická verejnosť.
Učiteľovi – vedcovi, Ing. Štefanovi Švarcovi, PhD. patrí moje uznanie a poďakovanie.

PhDr. Milan Zeman

 

Pán Ing. Štefan Švarc včera na konferencii v Nitre predniesol excelentne excelentný referát. Keby som si ešte raz vyberala strednú školu, tak priemyslovku v Nových Zámkoch.

PaedDr. Ľudmila Mládeková, odborná referentka pre metodickú činnosť
v reakcii na príspevok autora na IV. konferencii s medzinárodnou účasťou
Odborné vzdelávanie na stredných školách v podmienkach Európskej únie

Vaša metóda výučby bola hlavne INÁ. Celá je postavená na aktívnej spolupráci študenta s pedagógom a žiada si aktívny prístup od oboch strán. Vzdelávanie touto metódou si vyžaduje od študenta analytický prístup a naozaj aktívnu prácu s učivom. Vďaka tejto metóde výučby, a v neposlednom rade aj vďaka samotnému pedagógovi, to neboli hodiny, ktoré sa dali prespať. Hodnotenie každého z nás sa vždy odvíjalo od miery našej aktivity na hodinách, preto si každý ovplyvňoval svoje hodnotenie len svojou prácou. Vždy sme mohli vyjadriť ako daný problém chápeme, a aj ten nesprávny pohľad na problém bol vždy využitý na vysvetlenie prečo to tak nemôže byť a zároveň nám boli predostreté ďalšie nové súvislosti. Boli sme nútení diskutovať o problémoch a hľadať riešenia. Bola to jedna veľmi zaujímavá etapa života na ktorú všetci, ktorí sme ju zažili, spomíname len v dobrom.

Miloš Nagy,
vedúci tímu služieb správy VVN,
Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny EON

Energetika v podaní pána Ing. Švarca bola praktickým naplnením vízie: „škola hrou“. No koho by to nebavilo, keď má nájsť, zdôvodniť, objaviť....? Zmysel celého sa ukázal aj v praxi. Po 16- tich rokoch od maturity stále „žijem“ z informácii, ktoré som sa naučil v škole. Od motora po riadiace systémy, ... žiadny problém. Viesť projekty, robiť vývoj, údržbu, správu zariadení je pre technika z SPŠE v Nových Zámkoch hračka.
Prax ukazuje, že to zmysel malo, má a bude mať.

Roman Hozlár, absolvent 1993,
technický riaditeľ,
Simap Services, s.r.o.


Keď sa povie "ŠVARC", pripomenie mi to moju "ELEKTROMLADOSŤ", jeho úžasné hodiny, kde počúvaš s otvorenými ústami, žasneš nad logikou stvoreného, nemôžeš, nechceš myslieť na nič iné... mocná skúsenosť... ďakujem.

Vojtech Vanek, absolvent 1978

Pán učiteľ Švarc má v sebe ten "elektrický náboj", ktorý dokáže „michelangelovsky z balvana vylúpnuť podstatu"... Osvietený človek, opak tých, čo uprednostnia "biznis a prachy". ON má na starosti "niečo lepšie"...

Iveta Vaneková, matka študenta

Ak by existoval „učiteľský piedestál“, Ing. Štefan Švarc PhD. by naň určite právom patril.

Mgr. Gabriela Kuklišová, matka študenta

 

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.