5. ročník

 I. Upevňovanie vedomostí z I. stupňa ZŠ  
0010. HLÁSKY                                     6 €
0020. SPOLUHLÁSKY Z HĽADISKA PRAVOPISU        6 €
0030. VYBRANÉ SLOVÁ                                               6 €
0040. Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA       6 €
0050. INTERPUNKČNÉ ZNAMIENKA    6 €
0060. TVAROSLOVIE           6 €
II. Zvuková rovina jazyka a pravopisu  
0070. SPOJOVNÍK A POMLČKA                      6 €
0080. PRAVOPIS-písanie i/y 6 €
0090. PRAVOPIS-vlastné mená  6 €
0100. SPOLUHLÁSKY Z HĽADISKA ZNELOSTI 6 €
0110. PROZODICKÉ VLASTNOSTI REČI 6 €
0120. ČO SME SA NAUČILI-upevňovanie vedomostí 6 €
0130. SPISOVNÝ JAZYK A NÁREČIA                             6 €
0140. FRAZEOLOGIZMY-príslovia, porekadlá  
 a pranostiky        6 €
0150. FRAZEOLOGIZMY-prirovnania, okrídlené  
výrazy a iné frazeologizmy                                               6 €
0160. ČO SME SA NAUČILI-významová/lexikálna  
rovina jazyka=náuka o slove        6 €
0170. PODSTATNÉ MENÁ MUŽSKÉHO RODU  
-gramatické kategórie, vzory  
-rozprávanie-zima, Vianoce     6 €
0180. PODSTATNÉ MENÁ ŽENSKÉHO RODU  
- gramatické kategórie, vzory  
-rozprávanie-Snehulienka               6 €
0190. PODSTATNÉ MENÁ STREDNÉHO RODU  
- gramatické kategórie, vzory  
-rozprávanie s prvkami opisu-Moje najmilšie zvieratko   6 €
0200. ČO SME SA NAUČILI-1.ČASŤ-podstatné mená  
-rozprávanie-Návšteva divadla 6 €
0210. ČO SME SA NAUČILI-2.ČASŤ-podstatné mená  
-rozprávanie s prvkami opisu-Moja detská izba  6 €
0220. „SME NOVINÁRI“-sloh=interview, rétorické  
cvičenia formou zážitkového učenia 6 €
0230. PRÍDAVNÉ MENÁ-opakovanie z 1. stupňa            6 €
0240. PRÍDAVNÉ MENÁ-akostné,   
 vzory: pekný a cudzí       6 €
0250. PRÍDAVNÉ MENÁ –stupňovanie 6 €
0260. ČO SME SA NAUČILI  
-prídavné mená  
-opis obrázku        6 €
0270. OPIS OSOBY-praktické využiti prídavných   
mien     6 €
0280. ZÁMENÁ  
-osobné základné a privlastňovacie, ukazovacie  
-písanie pozdravov               6 €
0290. ČÍSLOVKY-základné a radové   6 €
0300. SLOVESÁ  
-časovanie  
-rozprávanie podľa obrázku 6 €
0310. SLOVESÁ-tykanie a vykanie, sloveso byť  
-rozprávanie s prvkami opisu  6 €
0320. ČO SME SA NAUČILI-zámená, číslovky, slovesá 6 €
0330. PRÍSLOVKY – upevňovanie vedomostí,  
tvorenie prísloviek z prídavných mien             6 €
0340. PREDLOŽKY – väzba s pádmi, správne  
predložkové väzby v bežnej komunikácii  6 €
0350. NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY –   
upevňovanie vedomostí 6 €
0360. JEDNODUCHÁ VETA – tvorenie jednoduchých  
viet, vety podľa obsahu, slovosled        6 €
0370. ČO UŽ VIEME – zvuková rovina jazyka a   
pravopis 6 €
0380. . ČO UŽ VIEME – významová rovina jazyka 6 €
0390. . ČO UŽ VIEME – tvarová rovina jazyka-  
podstatné mená 6 €
0400. ČO UŽ VIEME – tvarová rovina jazyka-  
prídavné mená 6 €
0410. ČO UŽ VIEME – tvarová rovina jazyka-  
zámená, číslovky, slovesá 6 €
0420. ČO UŽ VIEME – ľudové piesne, poézia nonsensu 6 €
0430. ČO UŽ VIEME – rozprávky 1. časť 6 €
0440. ČO UŽ VIEME – rozprávky 2. časť 6 €
0450. ČO UŽ VIEME – povesti 6 €
0460. ČO UŽ VIEME – príbehy zo života detí 6 €
0470. ČO UŽ VIEME –dramatické umenie, komiks 6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.